بایگانی: همه انواع اتاق

اتاق ۳ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق ۳ تخته شامل یک تخت دبل و یک تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.

اتاق ۲ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق ۲ تخت شامل یک تخت دبل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.

اتاق ۴ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق یک خواب ۴ تخته شامل یک تخت دبل و دو تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.

اتاق ۵ تخت

پست شده به وسیله : هتل گیتی/ 0

اتاق یک خواب ۵ تخته شامل ۲ تخت دبل و یک تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.

اتاق یک خواب ۵ تخته شامل ۲ تخت دبل و یک تخت سینگل همراه با صبحانه، ناهار و شام بصورت منو غذایی بوفه سلف سرویس می باشد.